Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego Semifinland.pl. Akceptacja Regulaminu powoduje również akceptację Polityki Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.

 

Administrator 

Administratorem danych („Dane”) podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Zamówienia, zgodnie z Regulaminem jest SemiFinland.pl z siedzibą przy ul. Winogrady 96B, 61-659 Poznań, NIP 7772906833, REGON 364583778.

Cel przetwarzania 

Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Klientów a Administratorem w ramach działalności Sklepu Internetowego. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Klientami (telefonicznie, za pośrednictwem poczty email i tradycyjnej korespondencji), prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości Danych podanych przez Klientów w procesie Rejestracji. Dane przetwarzane będą również w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w  przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na  takie przetwarzanie.

Podstawa przetwarzania danych

W odniesieniu do poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Klienta, poprzez wybieranie odpowiednich przycisków na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych Zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Zbiór danych 

W związku z realizacją wskazanych w pkt. II celów przetwarzania Danych oraz w wykonaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych zbiory danych osobowych Klientów („Zbiór Danych”)  podlegają  rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Prawa Klienta

1.  Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie podanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, a nie podanie tych Danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Klienta na przetwarzanie jego Danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego Rejestracji oraz możliwość składania przez niego Zamówień.

2.  Klient ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia Danych na ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia Danych na ze Zbioru Danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Informacja o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych przesyłanych drogą elektroniczną

1.  Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu następujących zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. poprzez: tworzenie regularnych kopii bezpieczeństwa, składowanie kopii bezpieczeństwa, szyfrowane SSL/TLS dla usług pocztowych, absolutny brak userów shellowych (SSH)!, firewall.

2.  Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.

3.  Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

Pozostałe postanowienia

1.  Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

2.  Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z niego.

3.  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.